ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η Elcora αναλαμβάνει πλήρως τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τις ευθύνες. Αυτό αποδεικνύεται από την τήρηση μιας σειράς κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον:

Αυτά είναι:

  • Ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων της με αξιολόγηση των ενεργειών της και με τη διεξαγωγή αποτελεσματικών διαδικασιών παραγωγής.
  • Δέσμευση στην ανακύκλωση.
  • Χρήση εξαρτημάτων τα οποία ελαχιστοποιούν την εκπομπή ατμοσφαιρικών ρύπων. κατά τη διαδικασία παραγωγής και διανομής.
  • Ελαχιστοποίηση τοξικών εκπομπών με τη χρήση κατάλληλων οχημάτων.
  • Τήρηση ή και υπερκάλυψη όλων των περιβαλλοντικών νομοθεσιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
  • Ενθάρρυνση των πελατών και προμηθευτών της εταιρείας υπέρ της υιοθέτησης παρόμοιας φιλοσοφίας